Spolupráca so ZŠ

Pripravované akcie

Pripravujeme ďalšie športové a spoločenské aktivity, ktoré u detí rozvíjajú obratnosť, rýchlosť, ale aj zodpovednosť a cit. Fotky a oznámenia z akcií budú postupne dopĺňané.

Občianske združenie ZRPŠ vyhlasuje súťaž o najlepšiu triedu v každom ročníku, pričom hodnotiacim kritériom budú dosahované študijné výsledky za školský rok 2018/2019.

OZ na svojom zasadnutí schválilo podporu výstavby ihriska zakúpením hracích prvkov pre menších žiakov našej školy

Stravovacia komisia OZ ZRPŠ v nepravidelných intervaloch vykonáva kontrolu kvality stravy podávanej v školskej jedálni. (text pokračuje pod obrázkom)

OZ ZRPŠ v rámci zvyšovania počítačovej gramotnosti našich detí, ako aj s cieľom zvýšenia kvality vyučovania informatiky, zakúpilo a darovalo v roku 2017 našej základnej škole 20 ks osobných počítačov s LCD monitormi v hodnote viac ako 5 tisíc Euro.

OZ v rámci podpory hygienických zvykov detí a prevencie šírenia infekčných chorôb podporilo ZŠ a zakúpilo náplne do zásobníkov mydla