Stanoviská k žiaričom

15.03.2021

Stanovisko RÚVZ

Nepriame ožarovanie je sterilizácia vzduchu UV žiarením ventiláciou vzduchu cez uzavretý germicídny žiarič alebo horizontálne ožarovanie vrchnej vrstvy vzduchu. Použitím uzavretého žiariča núteným prúdením vzduchu cez ožarovaciu komoru germicídneho žiariča dochádza ku kontinuálnej sterilizácii vzduchu celej miestnosti. Materská škola je zariadením pre deti a mládež, ktoré je určené prioritne pre zdravé deti. Na základe vyjadrenia odborných pracovníkov odboru objektivizácie faktorov životného prostredia ÚVZ SR v prípade, že sa rozhodnete pre preventívne používanie takéhoto zariadenia v prítomnosti osôb, je nevyhnutné použiť iba uzavretý typ žiariča. Z výsledkov meraní takéhoto typu žiariča vyplynulo, že meranie ožiarenosti uvedeným typom žiariča preukazuje nulové hodnoty vo všetkých polohách snímača, vrátane tesnej blízkosti od vstupných a výstupných otvorov ventilátorov. V prípade, že uvažujete o zakúpení iného typu žiariča, je nevyhnutné, aby jeho výrobca predložil protokol z objektivizácie UVC žiarenia, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia detí v predškolskom zariadení. V exponovanom období zvýšeného výskytu respiračných ochorení je možné doplniť preventívny účinok aj otvoreným typom žiariča, ktorý však musí byť v prevádzke iba v nočných hodinách, kedy sa deti v zariadení nenachádzajú. Pre úplnosť uvádzame, že aj uzavretý typ žiariča je potrebné umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k poškodeniu zdravia detí (úraz). V súvislosti s používaním germicídneho žiariča upozorňujeme, že je nevyhnuté jeho používanie zapracovať do prevádzkového poriadku materskej školy a zmenu prevádzkového poriadku predložiť na schválenie príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v zmysle § 13 ods. 4 písm. b/ zák. č. 355/2007 Z. z. Zdroj: usmernenie ÚVZ SR Spracovala: PhDr. Mgr. Jana Belcáková, MPH, MHA 

Ďalšie stanovisko:

Dobrý deň p. učiteľka,
Skúsim sa podeliť o informácie, ktoré som zisťoval keď sme
nakupovali takéto žiariče ku nám do práce.
Takisto sme inštalovali nejaké klientom v rámci elektroinštalácie.
1. Germicídy sa predávajú :
a) otvorené - žiarovka/germicíd žiari priamo
Otvorené germicídy nie sú v žiadnom prípade vhodné na používanie
v prítomnosti ľudí. Keď tak na sterilizáciu priestoru
v neprítomnosti ľudí (napr. na časový spínač niekedy v noci).
Tieto germicídy odporúčam inštalovať iba pevne
mimo dosah detí !
b) uzatvorené - žiarovka je v kryte ktorý má spravidla dva
ventilátory - jeden naťahuje vzduch z priestoru do germicídnej komory
a druhý ho "dezinfikovaný" vracia naspäť
Tieto germicídy sú síce uzatvorené ale tak isto odporúčam iba
pevnú inštaláciu mimo dosahu manipulácie detí.
T.j. mali by byť inštalované vo výške napr. nad tabuľou alebo nad
dverami.
Pri všetkých germicídoch si treba uvedomiť že toto žiarenie síce
dezinfikuje priestor ale tak isto je silne karcinogénne.
Na základe mojich skúseností aj pri uzavretých germicídoch ktoré
sme nakupovali od viacerých výrobcov bolo žiarovku (žiarenie)
pod uhlom vidieť, takže neboli až také "uzatvorené" čo považujem
za veľmi nebezpečné.
Dnes vyrába tieto žiariče kde kto a niektoré lacnejšie ale aj
drahšie po preskúmaní nespĺňali bezpečnostné požiadavky.
Veľa krát mali iba vyhlásenie o zhode alebo certifikát pochybného
pôvodu.
Niektoré certifikáty nehovorili o bezpečnosti z hľadiska žiarenia
ale iba o elektrickej bezpečnosti ... atď.
Dôveryhodný certifikát je vždy z akreditovanej skúšobne.
Môj názor je :
1) Radšej ako cirkulovať a ožarovať vzduch za prítomnosti detí som
za častejšie nárazové vetranie / výmenu vzduchu v miestnosti (napr.
cez prestávku).
Priestor sterilizovať keď tak za neprítomnosti detí. Pred
príchodom riadne prevetrať.
2) Ak kúpiť nejaký žiarič, tak len uzatvorený od renomovaného
výrobcu zdravotníckych potrieb kde bude istota
že germicid neprežiari (nebude viditeľný pod uhlom) cez vetracie
mriežky obalu.
Najlepšie sa to testuje v tme. Nespoliehať sa na to, že
výrobca má vyhlásenie o zhode alebo certifikát.
Je to teraz taký "hit". Na trhu je veľký dopyt, vozia sa lacné
modely z Číny, Talianska, Poľska a pod.
Hádam Vám moje postrehy pomohli.
Samozrejme je dôležitý a rešpektujem názor všetkých rodičov.
V prípade akýchkoľvek dotazov som k dispozícii.
S pozdravom